Close


Projekt COAST financirao je Globalni fond za okoliš


Izvorno i kvalitetno: Prvi natječaj za najbolja agroturistička imanja u Dalmaciji, 2013.


Projekt osnivanja Ekomuzeja KomižaFoto natječaj: Dva lica Dalmacije


IPARD program - pretpristupni EU fondPPZP odobreni projekti


Projekti su odabrani temeljem kriterija navedenih u Pozivu za iskaz interesa, na način da su projekti prvo grupirani u skupine prema temi koja ih svrstava kao „zeleni projekt" (ekološka poljoprivreda, uzgoj autohtonih sorti i pasmina, eko-ruralni turizam, školjkarstvo, održivo ribarstvo, zaštita prirode kao osnova za njeno održivo korištenje i dr.), a potom ih se rangiralo unutar svake skupine. Uz konzultacije sa stalnim stručnjacima COAST projekta, potpora je odobrena najviše rangiranim projektima unutar pojedine skupine, pri čemu se nastojalo što ravnomjernije zastupiti sve teme, uz uvjet da projekti prelaze prag tražene kvalitete koju određuju tkz. zeleni i poslovni kriteriji. Potporu odobrava PPZP povjerenstvo kojeg čine predstavnici Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Županije, Županijske razvojne agencije, projekta COAST i UNDP-a.

Trenutno su u provedbi projekti navedeni u nastavku kojima je odobren neki segment  PPZP potpore (tehnička pomoć, darovnica i/ili jamstvo za kredit).Naziv projekta
Lokalni partner
Lokacija
Revitalizacija uzgoja ugrožene sorte vinove loze Zlatarice blatske na otoku  Korčuli (sažetak)

Agronomski fakultet
otok Korčula
Pilot projekt „Komercijalna proizvodnja brbavice Venus verrucosa"(sažetak)

 MARIBIC
Malostonski
zaljev
Zeleni otoci i važnost odgovornog postupanja kućanstava s otpadom (sažetak)
Komunalno
Mljet
Mljet
Tematski put prirodne baštine otoka Korčule (sažetak)
Turistička zajednica Općine Vela Luka
Vela
Luka

Pokazni primjer ekološkog vinogradarstva u polikulturi s autohtonim ljekovitim biljem I voćkama, na tradicijskom terasastom vinogradu, na lokaciji koja garantira vrhunsku kvalitetu autohtone sorte Plavac mali (sažetak)

"Vinifera", Frano Miloš
Ston
Papratno-Ponikve

Ekološki uzgoj autohtone ugrožene riblje vrste Hama i tržišna promocija ekološki uzgojene ribe (sažetak)

Riba Mljet ltd.
Mljet
Obnova maslinika i podizanje novih dugogodišnjih nasada (sažetak)
OPG Vukas
Ston
Uređenje i opremanje gospodarskog objekta za skladištenje i čuvanje ekološki proizvedenog maslinovog ulja (sažetak)

OPG
 Dubravko Mlinaric
Ston
Ekološki uzgoj matičnog stada autohtone pasmine Buša kao osnova za proizvod dodane vrijednosti i razvoj agroturizma (sažetak)

OPG Mrsa
Doli
Izrada tematskog zemljovida, osmišljavanje, trasiranje i opremanje  pješačkih staza za turističke sportsko-rekreativne aktivnosti na otoku Visu (sažetak)

HGSS
otok
Vis

Utvrđivanje brojnosti i distribucije dupina na području Viškog arhipelaga, te davanje preporuka za očuvanje i održivo korištenje utvrđenih posebno značajnih područja (sažetak)

Plavi svijet-Institut za istraživanje i zaštitu mora
otok
Vis

Kraljevska riznica dalmatinskog aromatičnog cvijeća (ekološko pčelarstvo i proizvodnja eko meda) (sažetak)

OPG Ivica Dragan Elez
SDZ
LSZ
Obogaćenje ruralne i gastro turističke ponude na ekološkom OPG-u sadnjom tradicionalnog vinograda sa kolekcijom svih poznatih otočkih vinskih sorti, pokretanjem eko-povrtnjaka, te unapređenjem tehnološkog procesa proizvodnje vina (sažetak)

ROKI's
otok
Vis

Ekološki uzgoj i prerada voća i povrća na otoku Visu (sažetak)
OPG Brojne
otok
Vis

Etno-botanička analiza divljeg zelja i eko-zemljopisni pregled rasprostranjenosti na otoku Zlarinu (sažetak)

Udruga Punta Arta
otok
Zlarin
Sokolarski centar: zaštita ptica grabljivica i  eko-edukativni turizam temeljen na njima kao atrakciji (sažetak)

Sokolarski centar
Šibenik
Revitalizacija sorte  masline Krvavica (sažetak)

Grad Skradin
Skradin
Eksperimentalni uzgoj male kapice (Chlamys varia) u ušću rijeke Krke (sažetak)
Dušan Prelević
ušće rijeke
Krke
Razvoj agro-eko turizma na obiteljskom gospodarstvu Podrug (sažetak)
OPG Podrug
Piramatovci

Uspostava najvećeg ekološkog maslinika u Dalmaciji (sažetak)
Obrt Frane Radnic
Bili Brig NP Krka
 
Eksperimentalni uzgoj Jakopske kapice u Novigradskom moru  (sažetak)
Pecten
Novigradsko
more

Obnova i uređenje zadružnog maslinika kao oglednog eko-maslinika otoka Ugljana (sažetak)

PZ Drobnica
otok
Ugljan
Obogaćenje turističke ponude na području Starigrada-Paklenice kroz razvoj školjkarske proizvodnje (sažetak)

PZ Paklenica
Starigrad

Zaštita i održivo korištenje malih močvarnih staništa otoka Paga: Kolanjskog Blata - Blata Rogoza, Velog i Malog Blata (sažetak)

JUUZDP Zadarske zupanije
otok
Pag

Uspostava pilot komercijalnog vivarijuma / uzgajališta autohtone kamenice i brbavice u uvali Stara Povljana i na njoj temeljene turističke ponude. (sažetak)
Ostrea Dalmatia d.o.o.
Uvala Stara Povljana
otok Pag

Sljedivost porijekla maslinovog ulja do razine pojedinog stabla masline kao osnova za proizvod dodane vrijednosti i razvoj ekoturizma (sažetak)
PZ Kantaračaotok
Rava
Podizanje ekološkog vinograda autohtonih sorti Grk i Plavac mali na južnim padinama otoka Korčule te nadopuna postojeće turističke ponude OPG-a
 (sažetak)
OPG Frano Milina - Bire
Lumbarda - otok Korčula
Ekološki uzgoj i proizvodnja smokava uz uspostavu turističke ponude i prodaje proizvoda na OPG-u (sažetak)OPG Tomo Ostojić
Peračko Blato
Ekološki uzgoj, proizvodnja i prodaja proizvoda od agruma s otoka Visa (sažetak
Gorka naranča d.o.o.

otok Vis

Pilot projekt ribolovnog turizma na malom ribarskom brodu s malim ribarskim alatima (sažetak)

Škrapac d.o.o.

Omiš - Brački kanal
Gradnja eko uljare i izgradnja tržišno prepoznatljive marke ekološkog maslinovog ulja sa šireg područja NP Krka (sažetak)
PZ Bili brig
Skradin

Tehničko unaprjeđenje tradicijske proizvodnje proizvoda dodane vrijednosti iz izvornih dalmatinskih voćnih vrsta na razinu zahtjeva HACCP norme (sažetak)
OPG Paić
Skradin

Pilot ekološka proizvodnja tradicionalnih vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja, voća i povrća na kolalitetu Baštica (područje Islama Grčkog) u Ravnim kotarima (sažetak)
Lavanda d.o.o.
Baštica, Islam Grčki

Ekološki uzgoj matičnog stada autohtone pasmine Buša kao osnova za proizvod dodane vrijednosti i razvoj agroturizma (sažetak)
OPG Nikica Žampera
Žman, Dugi otok

ADRIATIC SAILOR - Nautički internetski portal s integriranim informacijama o prirodnoj i kulturnoj baštini, ekološki svjesnom boravku na moru i ponudi proizvoda i usluga zelenog poduzetništva (sažetak)
ETNOtrend d.o.o.
Jadranska obala
Projekt SIPA - Izgradnja posjetiteljsko - interpretacijske infrastrukture na ornitološkom lokalitetu Guduća (sažetak)
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije
područje rječice Guduća (pokraj Skradina)

Projekt SIPA - Inventorizacija morske bioraznolikosti i preporuke za održivo korištenje sjeverozapadnog dijela Dugog otoka (luka Soliščica, uvala Golubinka - rt Lopata, uvala Zagračina i prioritetno područje uvala Sakarun) kao plaže i sidrišta (sažetak)
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zadarske županije i Regionalna razvojna agencija Zadarske županije 
Akvatorij na sjeverozapadnom dijelu Dugog otoka
Tehnološko unaprjeđenje ekološke proizvodnje tradicijskih proizvoda dodane vrijednosti s otoka Lastova (sažetak)
Zadruga "Prijatelji Lastova"
otok Lastovo
Ekološki uzgoj autohtonih sorti vinove loze i maslina unutar prve Ekološke zone u Dalmaciji Jadrtovac (sažetak)
SAN d.o.o.
Jadrtovac, Šibenik
Ekološki uzgoj autohtonih sorti vinove loze i maslina unutar prve Ekološke zone u Dalmaciji Jadrtovac (sažetak)
Vinarium d.o.o.
Jadrtovac, Šibenik
Ekološki uzgoj autohtonih sorti vinove loze i maslina unutar prve Ekološke zone u Dalmaciji Jadrtovac (sažetak)
Vinoline d.o.o.
Jadrtovac, Šibenik
Izgradnja falkuše, razvoj i marketing na njoj temeljene turističke ponude (sažetak)
 Vis Adventure d.o.o.
Komiža, otok Vis
Ekološki uzgoj, plasman i prodaja raznih tradicionalnih sorti povrća iz Ravnih kotara (područje Vukšić, Bila Vlaka, Prović) (sažetak)
OPG Marica Jakoliš
Vukšić, Bila Vlaka i Prović; Ravni kotari
Pilot projekt ekološkog uzgoja tradicionalnih vrsta i sorti povrća i voća u Stonskom Polju (sažetak)
OPG Marija Pendo
Stonsko Polje, Općina Ston
Maslinik autohtone sorte Krvavica kao ogledni maslinik za integralno maslinarstvo u Šibensko-kninskoj županiji (sažetak)
OPG Josip Silov
Rupe, Skradin
Pilot ekološka staklenička proizvodnja povrća i sadnica (sažetak)
Bioplan d.o.o.
Plano, Trogir
Očuvanje sorte vinove loze Palagružonka kroz revitalizaciju njene komercijalne proizvodnje (sažetak)
Poljoprivredni obrt "Cobo"
Podhumlje i Podšpilje, otok Vis
Pokazni primjer ekološke poljoprivredne proizvodnje te uspostava prvog agroturističkog obiteljskog domaćinstva na području Općine Dubrovačko Primorje (sažetak)
OPG Mato Katičić
Smokovljani, Općina Dubrovačko Primorje
Izgradnja mini uljare, sirane, sušare te eko-etno naselja na oglednom eko gospodarstvu Biočina (sažetak)
Ture d.o.o.
Vrtlaca, Postira
Ekološko vinogradarstvo, ekološka proizvodnja vina i plasman na poljoprivrednom gospodarstvu Bačić, u okviru ponude agroturizma u vinogorju Benkovac - Stankovci (sažetak)
OPG Božo Bačić
vinogorje Benkovac - Stankovci
Ekološko vinogradarstvo, ekološka proizvodnja vina  i plasman na zadružnom gospodarstvu u Polači, u okviru ponude agroturizma u vinogorju Benkovac - Stankovci (sažetak)
PZ "Maslina i vino"
Općina Polača, Ravni kotari
Ekološko vinogradarstvo, ekološka proizvodnja vina i plasman na gospodarstvu Glavić, u okviru ponude agroturizma u vinogorju Benkovac - Stankovci (sažetak)
Glavić d.o.o.
vinogorje Benkovac - Stankovci
Ekološko vinogradarstvo, ekološka proizvodnja vina i plasman na poljoprivrednom gospodarstvu Škaulj, u okviru ponude agroturizma u vinogorju Benkovac - Stankovci (sažetak)
OPG Šime Škaulj
vinogorje Benkovac - Stankovci
Ekološko vinogradarstvo, ekološka proizvodnja vina i plasman na gospodarstvu Vrsaljko, u okviru ponude agroturizma u vinogorju Benkovac - Stankovci (sažetak)
Vinarski obrt "Vina Vrsaljko"
vinogorje Benkovac - Stankovci
Eko proizvodnja (i tradicionalni ekstenzivni uzgoj) stočarstva i uspostavljanje matičnog stada Buše kao baze za proizvod više vrijednosti i eko gastro turističku ponudu u Šibensko-kninskoj županiji (sažetak)

Poljoprivredna zadruga branitelja "Dalmacija Eko Projekt"
Modrino Selo, Vodice, Primošten
Pokazni primjer ekološkog obiteljskog poljoprivrednog domaćinstva s turističkom ponudom na otoku Lastovu (sažetak)
OPG Podanje
polje Prgovo, otok Lastovo
Razvoj izletničko-edukacijskog ruralnog turizma područja Baćinskih jezera (sažetak)
Obrt "Sedam jezera"
Baćina, Grad Ploče
Uspostava edukacijskog ekološkog matičnog voćnjaka i vinograda s autohtonim sortama voća i vinove loze zadarskog područja (sažetak)
Sveučilište u Zadru
Stara Baštica
Revitalizacija sorti vinove loze Kurteloška i Viški crljenak kroz uspostavu mladog matičnog vinograda i testiranje njihovog potencijala za proizvodnju vina s visokom tržišnom vrijednošću (sažetak)
Poljoprivredno trgovački obrt "Bakhus"
otok Vis
INSULA ULTIMA _ ISKUSTVO FALKUŠE: obnova tradicionalne maritimne i agro kulture otoka Visa u funkciji razvoja jedinstvene ponude eko-turizma (sažetak)
OPG Pepe
otok Vis
Ekološki uzgoj matičnog stada autohtone pasmine Buša kao osnova za proizvod dodane vrijednosti - sira od mlijeka Buše (sažetak)
OPG Andrija Ribičić
Šestanovac
Proizvodnja ekološkog povrća i voća na otoku Braču (sažetak)
OPG Vesna Rožić Šibić
otok Brač
Razvoj konjičkog turizma na otoku Visu (sažetak)
Konjički klub "Tramontana"
otok Vis
Ekološki   uzgoj i prerada voća na imanju OPG Babac u Vrsima (sažetak)
OPG "Sandra Babac"
Vrsi
Proizvodnja eko-kozmetike temeljena na ljekovitom i aromatskom bilju otoka Visa (sažetak)
Poljoprivredni obrt "Poje"
otok Vis
Razvoj eko stočarstva i na prirodi temeljenog agro turizma u Parku prirode Velebit (sažetak)
OPG Knežević
Seline, PP Velebit
Eko kamp Barbaroža (sažetak)
OPG Šešelja
PP Telašćica
Razvoj ruralnog i na prirodi temeljenog turizma u Parku prirode Velebit (sažetak)
OPG Vrata Velebita
Ljubotić, PP Velebit
Razvoj na prirodi temeljenog ruralnog turizma u Parku prirode Zrmanja (sažetak)
OPG Šepat
Kaštel Žegarski, Obrovac
Proizvodnja organskog humusa uzgojem crvene kalifornijske gliste (sažetak)
OPG Kuduz
Zemunik Donji, Smoković
Osmišljavanje, organizacija i marketing turističke ponude promatranja ptica u Dalmaciji (sažetak)
Val Tours, turistička agencija
Biograd
Bracera "Gospa od mora":  eko-edukacijski turizam na tradicionalnom jedrenjaku (sažetak)
Udruga "Dupinov san"
Jadranska obala
Očuvanje autohtonih sorti smokava Petrovača bijela i Zamorčica kroz uspostavu ekološkog nasada u Kaštel Sućurcu (sažetak)
OPG Dobrić
Kaštel Sućurac
Proizvodnja organskog humusa uzgojem crvene kalifornijske gliste na otoku Braču u Splitsko-dalmatinskoj županiji (sažetak)
OPG Fabjanović
Supetar, otok Brač
Ekološki uzgoj povrća na otvorenom i u plasteniku, povećanje produktivnosti i konkurentnosti primjenom moderne mehanizacije (sažetak)
OPG Želimir Lalić
Čista
Ekološki uzgoj badema i ratarskih kultura, povećanje produktivnosti i konkurentnosti, uvođenje vinograda u integriranu proizvodnju (sažetak)
OPG Ljiljana Perić
Oklaj
Povećanje konkuretnosti eko gospodarstva OPG-a Mirko Validžić uspostavljanjem kapaciteta za proizvodnju sira i ulaganje u opremu za pakiranje eko gnojiva/stajnjaka (sažetak)
OPG Mirko Validžić
Oklaj
Promicanje održivog ribarstva Dalmacije u svrhu održavanja ribljeg fonda i očuvanja sektora ribarstva (sažetak)
Zadruga Friška riba
Split
Jačanje djelovanja uduge ekoloških proizvođača Dalmacije "Dalmacija Eko" kao krovne udruge ekoloških proizvođača Dalmacije (sažetak)
Dalmacija Eko
Dalmacija
Izgradnja mini eko sirane (sažetak)PZ VedaGračac
Održivi ribolovni turizam (sažetak)Pedišić d.o.o.Biograd
Uzgoj eko povrća (sažetak)OPG Roko ŠtokovPoličnik
Eko vinogradarstvo i maslinarstvo (sažetak)TPG Zvonimir BačićBenkovac
Očuvanje tradicije života na selu kroz ruralni turizam
OPG Juretini dvori
Omiš
Podizanje ekološkog višegodišnjeg nasada autohtone višnje Maraska
Dalmaconsult d.o.o.
Šestanovac
Uzgoj ovaca autohtone sorte Dalmatinska pramenka
OPG Željko Lovrić
Miljevci, Drniš
Uspostava ekološkog maslinika na području Stona
OPG Frano Mihlinić
Ston
Tradicionalni agroturistički posjed s maslinikom
OPG Jerolim Petković
Vela Luka
Uspostava ekološkog vinograda autohtone sorte Plavac mali te ekološkog maslinika
Rizman d.o.o.
Komarno
Ekološki maslinik
OPG Robert Doko
Dolina Neretve
Ekološki vinograd autohtone sorte Plavac mali
OPG Denis B. Marusić
Pelješac
Uspostava sustava navodnjavanja kišnicom u ekološkom masliniku
OPG Diana Marović
Vela Luka
Ekološki maslinik i ekološki uzgoj limuna i trešanja
OPG Živko Palinić
Slivno
Revitalizacija maslinika i novi nasadi autohtonih sorti vinove loze u ekološkom uzgoju
Ocinje market d.o.o.
Mljet
Agroturistička ponuda na aktivnom poljoprivrednom gospodarstvu
OPG Antunović
Pelješac
Adrenalinski park u kanjonu Cetine
Malik
Omiš
Proširenje stada autohtone pasmine ovaca pramenke
Mirko Mršić
Benkovac


https://www.iVisa.com